Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Hallvarsson & Halvarssons årsredovisningsseminarium 2020

För sjuttonde året i rad bjöd Hallvarsson & Halvarsson (H&H) in till årsredovisningsseminarium. Seminariet fokuserade på trender och nyheter samt kapitalmarknadens syn på årsredovisningar, och genomfördes för första gången helt digitalt som ett livesänt webinarium. Bakom seminariet stod H&H:s årliga kvantitativa och kvalitativa granskning av Sveriges 100 största börsbolags års- och hållbarhetsredovisningar.

Trender och nya regelverk
Jonas Bengtsson, Executive Director inom Corporate Reporting-teamet, inledde årets trendspaning med att konstatera att hållbarhet fortfarande är en megatrend inom årsredovisningsområdet. Jonas berättade om det ökade fokuset på hur företagen bidrar och skapar värde, inte bara för aktieägare utan för andra intressenter och samhället i stort, och att vi ser ett skifte från att ha ett företagsperspektiv till ett omvärldsperspektiv. Allt fler bolag beskriver också hur man bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Från granskningen har man också kunnat se att de flesta, 91 procent, fortfarande trycker sina årsredovisningar. Andelen bolag med digitala årsredovisningar ökar dock något, främst i form av digitala kortversioner, så kallade ”one pages”. Användning av video, till exempel med bolagets vd, blir vanligare och då som en integrerad del i one pagern. Företag använder också i högre utsträckning kommunikativa lösningar som diagram, illustrationer och analyser för att förtydliga och göra det enklare att ta till sig de finansiella delarna av årsredovisningen.

Åse Bäckström, Executive Director inom Corporate Reporting-teamet, delade med sig av en analys av utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Åse berättade att utvecklingen av hållbarhetsredovisningar har gått snabbt och lett till en standardisering. Parisavtalet, FN:s globala mål för hållbar utveckling, initiativet Science Based Targets, TCFD-ramverket och olika initiativ kopplade till EU:s handlingsplan för hållbar finansiering har drivit på utvecklingen och innehållet i hållbarhetsredovisningarna under de senaste åren.

I resultatet från granskningen kan man se att nästan alla, 93 bolag, har en hållbarhetsredovisning och att 24 procent av dessa har en separat hållbarhetsredovisning. Man kan även se att hållbarhetsredovisningens struktur och navigering har vässats och att det därmed är lättare att hitta och urskilja hållbarhetsinformationen samt att bolagen har tagit ytterligare steg i utvecklingen av sina hållbarhetsstrategier. Företagen visar även på mer välutformade och utvecklade hållbarhetsnoter i stil med de finansiella noterna.

Granskningen visar att klimatfrågan tar allt större plats i de noterade bolagens årsredovisningar. Andelen företag med transformativa klimatmål och åtaganden om klimatenutralitet har på bara ett år ökat från 4 till 45 procent.

Om man blickar framåt kan man anta att framtidens redovisningar kommer professionaliseras ytterligare och att bolagen kommer behöva lämna än mer kvalitetssäkrad och harmoniserad hållbarhetsinformation. Det ökade fokuset på finansiellt inriktad hållbarhetsinformation kommer göra att hållbarhet får allt större utrymme i de finansiella delarna av årsredovisningen.

Så tycker kapitalmarknaden
Helena Nordman-Knutson, Executive Director och Partner inom Capital Markets-teamet, redogjorde för kapitalmarknadens syn på årsredovisningar. Slutsatserna är resultatet av en enkätundersökning , samt djupintervjuer med analytiker och investerare. Fokus i presentationen låg på den institutionella långsiktiga investeraren. Undersökningen visar på att investerarna har många olika källor och årsredovisningen är en av dessa viktiga informationskällor. Även hållbarhetsredovisningen blir allt mer betydelsefull.

Helena berättade att vid den tidpunkt i sin informationssökningsprocess som investeraren läser årsredovisningen, är han eller hon redan positivt inställd till bolaget, då bolag som inte uppfyller investerarens baskrav i form av finansiella värderingskriterier redan har eliminerats tidigare i screeningprocessen. Vd-ordet är det mest lästa avsnittet i årsredovisningen, därefter strategi och mål. Även affärsområdena samt notapparaten är fokusområden för investeraren. Året som gått är inte så intressant eftersom denna information redan publicerats i samband med kvartalsrapporterna.

För den professionella investeraren är investment storyn, eller årsredovisningens röda tråd, betydligt mer intressant än investment caset som framförallt riktar sig till småspararna. Investerarna gör sina egna investment case. Ett annat område där det finns utrymme för förbättring är affärsmodellen där man bör fortsätta att utveckla resonemangen för att öka förståelsen för hur bolaget tjänar pengar och skapar värde i ett bredare perspektiv. Investeraren vill få insikt, lära sig mer om bolaget och hur bolaget resonerar och därmed minska informationsrisken.

Investeraren har många källor att tillgå, men årsredovisningen blir som ett slags uppslagsverk där man kan fördjupa sig i bolaget. Man vill förstå branschen och investeringsobjektet bättre. Och ibland är investeringsobjektet inte bolaget i sig - utan en konkurrent eller branschkollega. Goda investeringsbeslut baserar sig på bra, transparent och objektiv information och det kan man hitta i en genomarbetad årsredovisning.

Välkomna på klimatrapporteringsseminarium
Hallvarsson & Halvarsson kommer att ha ett separat webinarium om klimatrapportering torsdagen den 11 juni klockan 09.00-10.15.

Webinariet leds av Åse Bäckström, som har tjugo års erfarenhet av miljö- och klimatrapporteringsfrågor. Under webinariet kommer Åse att intervjua hållbarhetsrepresentanter från Electrolux, Handelsbanken och Spendrups.

Webinariet riktar sig främst till kunder, potentiella kunder och studenter.
Du anmäler dig till webinariet här: https://www.halvarsson-arsredovisningar.com/ info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group