Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Att hålla stämmor i kristid

Våren är en tid för årsmöten och bolagsstämmor. Med covid-19, förbud för större samlingar än 50 personer, självisolering och social distansering krävs nya arbetsformer. Förutsättningarna ändras dag för dag, allt för att minska samhällsspridningen av viruset. Krisen hanterar vi alla tillsammans och kommunikation har aldrig varit viktigare.

Att samla fler än 50 personer är numera inte tillåtet. Det omöjliggör konventionella upplägg för många bolagsstämmor och årsmöten.

Ideella föreningar styrs av sin stadga. Vad gäller börsnoterade bolag är formerna regelstyrda. Bolagsstämman utgör ett av bolagets tre beslutsorgan och är bolagets högsta beslutande organ, där varje aktieägare har rätt att delta och kan utöva sitt inflytande.

Det finns ingen laglig möjlighet att avstå från att hålla bolagsstämma.

Utökat ombudsförfarande i ny lag

I veckan kom ett förslag från regeringen om en tillfällig lag som gör det enklare att delta vid en bolags- eller föreningsstämma utan att närvara personligen. Styrelsen ska kunna besluta att samla in fullmakter för ett utpekat ombud eller ordna poströstning, även om dessa möjligheter inte finns i bolagsordningen eller stadgarna.

I ekonomiska föreningar ska styrelsen också kunna besluta att göra möjligheten att anlita ombud större än vad som anges i stadgarna.

Förslaget går nu till lagrådet på remiss. Lagrådet säkerställer att lagen formellt fungerar. Därefter lämnar regeringen förslaget till riksdagen som fattar beslut. Lagen är tänkt att träda i kraft 15 april 2020 och gälla resten av året.

Uppdatering: här hittar du propositionen. 

Teknik och mötesteknik

För den som anordnar en bolagsstämma eller årsmöte finns flera möjligheter förutom ett utökat ombudssystem. Det finns flera sätt att professionellt sända kommunikationen och då på ett korrekt sätt dela information, samtidigt värna de demokratiska principerna och även följa regelverket.

Hallvarsson & Halvarsson och systerföretaget Creo genomförde nyligen framgångsrikt en digital kapitalmarknads­dag tillsammans för ett företag som redan då påverkades av reserestriktionerna.

På samma sätt kan bolagsstämmor genomföras. Digital/hybrid stämma är ett alternativ för att inte behöva skjuta på stämman eller begränsa deltagandet. Att websända hela stämman eller låta nyckelpersoner delta via videolänk är ytterligare sätt att bemöta denna extraordinära situation.

H&H har även kompetens i att stötta inför elektroniska bolagsstämmor och leda ideella och ekonomiska föreningars årsmöten.  

Strategisk kommunikation

För ett företag bör tyngdpunkten i nuläget ligga på fungerande och relevanta mätetal och fokus på visibiliteten. Det finns inga krav att kommunicera om framtiden.

Grundläggande är att information ska vara öppen, transparent, korrekt, relevant och tillförlitlig.

Vd:s anförande skall avhandla året som gick och även blicka framåt. I dessa tider, då många försöker begränsa bolagsstämmans tidsåtgång till ett minimum, och det är färre aktieägare som utnyttjar sin rätt att delta, är vår rekommendation att lägga upp vd:s anförande på hemsidan med presentationsmaterial och gärna också filmat anförande separat. Detta ökar transparensen.

Alla kriser går över, och de som kommer ur dem bäst är de som värnat kärnaffären, agerat snabbt och disciplinerat samt kommunicerat strategiskt.

Kontakta oss gärna för ytterligare samtal om hur vi kan bistå i dessa och andra frågor.

Kontaktuppgifter:

Helena Nordman-Knutson
Executive Director
070 872 50 42
Helena.Nordman-Knutson@Halvarsson.se

Sofia Arkelsten
Director
Sofia.arkelsten@halvarsson.seinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group