Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

 

Del 5 av H&H:s årsredovisningsseminarium

För 16:e året i rad bjöd Hallvarsson & Halvarsson in till årsredovisningsseminarium. Årets tema var ”Kommunicera i djungeln av regelverk” där moderator Jonas Bengtsson lotsade publiken igenom en förmiddag med trendspaning, hur företag svarar upp mot nya regelverk och krav, samt hur årsredovisningen kan se ut digitalt. Bakom seminariet står H&H:s årliga kvantitativa och kvalitativa granskning av Sveriges 100 största börsbolags årsredovisningar.

Seminariet bestod av fem programpunkter. Nu presenterar vi sista delen - ”Sustainable Finance – nya krav och förväntningar inom EU på hållbarhetsredovisning” av Carina Silberg, Head of Sustainability på Alecta.

Sustainable Finance – nya krav och förväntningar inom EU på hållbarhetsredovisning 

Seminariet avslutades med dagens andra externa gäst Carina Silberg, Head of Sustainability på Alecta. Carina beskrev hur europeiska initiativ visar riktningen för en hållbar finansmarknad och hur det påverkar förväntningarna på företag och dess rapportering. Vidare beskrev Carina hur Alecta bidragit i en expertgrupp på EU-nivå - High-level Expert Group inom Sustainable Finance. Under 2017 arbetade expertgruppen på uppdrag av EU-kommissionen med att ta fram rekommendationer som ska gynna en mer långsiktig och hållbar finansmarknad inom EU. Kommissionen tog rekommendationerna vidare i en handlingsplan som presenterades i mars 2018. Rekommendationerna påverkar alla aktörer i investeringskedjan. 

Vad behöver hända för att finansiella aktörer ska kunna stötta en mer hållbar utveckling? Carina beskrev tre lagförslag som presenterades av EU-kommissionen i maj 2018; ett klassificeringssystem för hållbarhet (taxonomi), standard för klimatindex och nya redovisningskrav för investerare. Som en direkt konsekvens av handlingsplanen har EU även tagit initiativ till att uppdatera redovisningskraven för hållbarhet för alla bolag som omfattas av EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning. I juni 2019 lanseras ett vägledande dokument om klimatredovisning för bolag som kompletterar direktivet. 

Carina avslutar med att ge oss två medskick för framtiden. Först och främst tycker hon att alla bolag bör sätta sig in i ramverket för klimatrelaterad finansiell information, TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) – det handlar om övergripande frågor som utgör ett bra underlag för en strategisk diskussion internt, eftersom alltfler investerare kommer prioritera klimatstrategiska frågor. Det andra är att titta på taxonomi-förslaget från den tekniska expertgruppen som ska presenteras i juni, och fundera på vilka referensvärden som anges för just er verksamhet som inspiration i utvecklingen av hållbarhetsarbetet, och mot bakgrund av att många investerare i Europa kommer att försöka bedöma sina portföljer i förhållande till taxonomin.  info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group