Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Klartecken för lagförslag om hållbarhetsrapportering

… men räds icke, ty det den kräver är synnerligen blygsamt och högst rimligt. Ta istället vara på chansen att hitta just er integrerade ansats genom att utgå från affärsmodellen och formulera hur ni ska skapa värde på kort och lång sikt, och identifiera de risker ni behöver hantera för att få förtroende att göra det. Följ de här stegen för att skapa en fungerande hållbarhetsredovisning. 

Vad säger lagförslaget?

Precis som tidigare efterfrågar årsredovisningslagen att rapporteringen ska innehålla sådan icke-finansiell information som behövs för att förstå ett företags ställning, avtryck och utveckling, men det som blir nytt är att specifikt beakta;

  • miljö
  • sociala förhållanden
  • personal
  • respekt för mänskliga rättigheter
  • motverkande av korruption

Företag ska i beskrivningen ta sin utgångspunkt i sin affärsmodell och beskriva väsentliga hållbarhetsfrågor som är relevanta för att förstå bolagets möjligheter och risker. Rapporteringen ska också beskriva hur man tagit sig an de väsentliga frågorna – hur man arbetar systematiskt med policy och resultat, och hantering av identifierade riskerna.

ATT men inte HUR!

Det finns en hel del flexibilitet för företag att välja hur de ska rapportera enligt lagförslaget. I första hand är det i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, men man kan välja att redovisa separat – till exempel i en så kallad framvagn eller i en hållbarhetsredovisning. Det ska dock framgå i förvaltningsberättelsen hur och var företaget rapporterar om hållbarhet.

Lagförslaget kräver ingen oberoende bestyrkande eller revision av hållbarhet, och inte heller undertecknande av styrelsen. Men företagets revisor ska i ett skriftligt, undertecknat yttrande uttala sig om huruvida en hållbarhetsrapport har upprättats eller inte. Revisorns yttrande ska lämnas till företagets styrelse inom samma tid som revisionsberättelsen och sedan fogas till hållbarhetsrapporten.

Från EU-resonemanget förstås att företag som redovisar enligt principerna i GRI , OECDs riktlinjer för multinationella företag  eller följer något annat etablerat ramverk som ISO26000 redan rimligen redovisar i linje med direktivets avsikt.

Styrelsen och mångfald

Den delen av lagförslaget som inte diskuterats så ingående är det som rör styrelsen och mångfald. I enlighet med den nya lagen ska styrelsens mångfaldspolicy och arbetssätt beskrivas i bolagsstyrningsrapporten.

Med det avses att beskriva den mångfaldspolicy som tillämpas beträffande företagets styrelse avseende exempelvis ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund. Den ska också ange mångfaldspolicyns mål, hur den har genomförts under räkenskapsperioden och vad det har resulterat i.

När händer det?

Nu har lagrådet gett klartecken till regeringen att gå vidare och ta fram ett skarpt lagförslag i form av en proposition. Lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering och mångfaldspolicy var planerad att träda i kraft i juli, men har skjutits fram till december i år. Det är i samband med redovisningar som publiceras med start 2018 som lagförslaget ska vara implementerat. Alltså omfattas rapporteringsåret 2017.

Vilka omfattas?

Sverige har tidigare flaggat ett intresse att bredda definitionen av företag som omfattas av lagen. I det senaste förslaget är det cirka 1 600 företag som berörs vilket är fler än EU:s definition omfattar, men färre än de cirka 2 000 företag som initialt föreslagits omfattas.

Två flugor i en smäll

Vi rekommenderar helt enkelt företag att ta chansen och slå två flugor i en smäll. Samla gänget och gör en genomlysning av er affärsmodell och värdekedja för att kunna formulera en beskrivning av företaget som fångar samtliga relevanta aspekter. Oavsett om det sen presenteras i en årsredovisning eller i annat format tror vi att det finns ett behov såväl internt som externt att förstå hur och vad som kommer att påverka affären på kort och lång sikt. Det är en utgångspunkt för en fortsatt process för att utveckla er affär och verksamhet.

Och, det skapar förutsättningar för att på ett högst relevant sätt redovisa enligt lagförslaget.

Carina Silberg, Executive Director, Partner, rådgivare inom CSR och hållbarhet